puppy plans BMMD

   Borders Make My Day


Border Collie kennel             Aangezien wij een kennel zijn die het sporten met honden voorop stellen, zullen er bij ons jaarlijks nooit meer dan 2 nestjes verwacht worden. 


Onze BMMD pups worden geboren in de woonkamer en groeien hier de eerste 8 weken van hun leven ook op.   Een goede socialisatie vinden wij zeer belangrijk, vandaar dat we hier zeer veel tijd en moeite in steken.   De toekomstige baasjes worden bij het socialisatieproces betrokken, zodat zowel pups als baasjes mekaar al (her)kennen zodra de pup naar zijn nieuwe thuis verhuist.   


Naast de socialisatie zijn goede gezondheidsresultaten uiteraard ook zeer voornaam.  Al onze ouderdieren worden door specialisten grondig getest op vlak van HD (en ED), de ogen worden jaarlijks nagekeken en op een leeftijd van ongeveer 18 maanden wordt een gonioscopie - test uitgevoerd. 

Verder zijn al onze Borders vrij van de erfelijke ziektes CEA / CL / TNS en MDR1 door vererving van de ouders, oftewel worden er DNA-tests uitgevoerd om te bewijzen dat ze 'vrij' zijn van alle voornoemde erfelijke ziektes. 


In de 2e helft van 2020 mag Djemm hopelijk voor het eerst een nestje verwachten. We kijken ook enorm uit naar het nestje dat we hebben voorzien voor 2021  Guess zal dan eveneeens haar eerste nestje krijgen.  In het menu staan de oudercombinaties vermeld waarvan we  pups verwachten.  Klik op hun namen voor meer info betreffende de toekomstige nesten. 
Because we are a kennel that prefers training with dogs above breeding puppies, we will annually never expect more than two litters. 


Our BMMD puppies are born in the living room and grow here the first eight weeks of their lives too.  Proper socialization we find very important, so we spend a lot of time and effort in it.  The new owners are involved in the socialization process, so that both puppies and owners already know each other as soon as the puppy moves to his new home.


In addition to the socialization, good healthresults are very important too.  All our dogs are tested thoroughly by specialists in the field of HD (and ED) and the eyes are checked annually.  Furthermore, all of our Borders are free from hereditary diseases CEA / CL / TNS and MDR1 by inheritance from parents, or DNA tests are done to prove they are 'free'.   


In the 2nd half of 2020 Djemm will hopefully expect her first litter.  We also look forward to the litter we have planned for 2021.  Guess will also have her first litter.  In the menu you can find de parent combinations of which we expect puppies in 2018.  Click on their names for more information about these future litters.